Deze website is eigendom van Luxplosion V.O.F.
Contactgegevens:
Oranjerielaan 5
9030 Gent
België
Btw nummer: BE0657848060
Andere EU btw nummers: DE306856739, FR07827776238, GB266122908, IT00194639993, ESN0173929A, PL5263179022, CZ684078933

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, foto’s, teksten, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, en dergelijke (deze lijst is niet eindig) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Luxplosion V.O.F. of rechthoudende derden.

Het is verboden om de foto’s, teksten, logo’s, tekeningen en alle andere inhoud van de website te reproduceren, te bewerken, te verspreiden of op een commerciële wijze aan te wenden. Wie de foto’s, teksten, logo’s, tekeningen of andere inhoud op deze website zonder de toestemming van Luxplosion V.O.F., gebruikt voor eigen doeleinden kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Luxplosion V.O.F. heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website grote inspanningen geleverd opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich in de informatie onjuistheden voordoen. Indien de website onjuiste informatie bevat, zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Luxplosion V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons via email contacteren.

Luxplosion V.O.F. garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment door Luxplosion V.O.F. worden gewijzigd zonder aankondiging of kennisgeving.

Luxplosion V.O.F. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Luxplosion V.O.F. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Luxplosion V.O.F. op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Luxplosion V.O.F. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links, voor de informatie die het volgen van links oplevert of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Luxplosion V.O.F. de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent (België) bevoegd.